B34-สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018

PERIOD_1 OCT - 13 DEC


B34-อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล

PERIOD_14 DEC - 19 DEC


B34-อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน 8M

PERIOD_20 DEC - 3 JAN


B34-บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL

PERIOD_28 SEP - 21 DEC